ძროხების კროსვორდი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2002/03, FALL, ORANGE


ძროხები აკეთებენ N x N (3 <= N <= 100) კროსვორდის ამოცანებს და თქვენი დახმარება სჭირდებათ კროსვორდის სიძნელის გასარკვევად.

განვიხილოთ შემდეგი ტიპის კროსვორდი (სადაც `-' აღნიშნავს ცარიელ, ხოლო `#' გაფერადებულ უჯრას):

            - - - - #

            - - # # -

            - - - - -

            - # # - -

            # - - - -

სიტყვა არანაკლებ ორი სიმბოლოს სიგრძისა უნდა იყოს და კროსვორდში მათი ჩასმა უნდა მოხდეს ტრადიცული წესების მიხედვით. მოცემულ მაგალითში 5 ჰორიზონტალური და 4 ვერტიკალური სიტყვაა. თქვენი ამოცანაა, წაიკითხოთ კროსვორდი და გამოთვალოთ ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიტყვათა რაოდენობები.

შეტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი: N

* სტრიქონები 2..N+1: N ცალი სიმბოლო, რომელთაგან თითოეული არის `-' ან `#' და ქმნიან კროსვორდს.

 

გამოტანის ფორმატი:

ერთი სტრიქონი ჰარით გამოყოფილი ორი მთელი რიცხვით:

     * ჰორიზონტალურ სიტყვათა რაოდენობა

     * ვერტიკალურ სიტყვათა რაოდენობა

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 ----# --##- ----- -##-- #---- დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 4 დაკოპირება