მწკრივი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ფერმერი ჯონის N (1 <= N <= 100,000) ცალი ძროხა ერთ მწკრივში დადგა. ყოველი ძროხა აღნიშნულია რიცხვით 1...K (1 <= K <=10,000) დიაპაზონიდან,
რომელიც მის ჯიშს მიუთითებს. მაგალითად, 14 ძროხას აქვს ასეთი აღნიშვნები:

   1 5 3 2 5 1 3 4 4 2 5 1 2 3

ჯონი კარგი მათემატიკოსია და ამჩნევს, რომ მიმდევრობა 3 4 1 3 წარმოადგენს ზემოთ მოცემული მიმდევრობის ქვემიმდევრობას (ამ რიცხვების
მიყოლებით არსებობა აუცილებელი არ არის). ჯონი დააინტერესა საკითხმა: როგორია იმ უმცირესი ქვემიმდევრობის სიგრძე, რომელიც არ არის
წარმოდგენილი მოცემულ მიმდევრობაში. დაეხმარეთ ჯონს ამ ამოცანის გადაწყვეტაში.

შეტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: ორი მთელი რიცხვი, N და K

* სტრიქონები 2..K+1: ყოველი სტრიქონი შეიცავს ერთ მთელ რიცხვს - ძროხის ჯიშის იდენტიფიკატორს. მეორე სტრიქონი აღწერს პირველ ძროხას,
                    მესამე სტრიქონი - მეორეს და ა.შ.

გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: უმოკლესი მიმდევრობის სიგრძე, რომელიც არ გვხდება საწყის მიმდევრობაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
14 5 1 5 3 2 5 1 3 4 4 2 5 1 2 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება

შენიშვნა

ყველა ერთწევრიანი მიმდევრობა არსებობს. არსებობს ყველა შესაძლო ორწევრიანი მიმდევრობაც (სულ 25). სამი სიგრძის ზოგიერთი მიმდევრობა კი არ არსებობს. მაგალითად:  2, 2, 4.