ნიშნების დამრგვალება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თავისუფალ უნივერსიტეტში ახალი ლექტორი მოიყვანეს. ამ უნივერსიტეტში სტუდენტის ზოგადი შეფასების სისტემა ესეთია : 1) ყველა სტუდენტი იღებს ნიშანს 0 დან 100-ის ჩათვლით.  2) ნებისმიერი ქულა 40 ის დაბლა ჩამჭრელ ქულად ითვლება.

 

 ახალი ლექტორის ჰობია სტუდენტების ნიშნების  შემდეგი წესების თანახმად დამრგვალება: 1) თუ  სტუდენტის ნიშანსა და მასზედიდ უახლოეს 5-ის გამყოფ რიცხვს შორის  სხვაობა 3-ზე ნაკლებია, ნიშანს ამრგვალებს  შემდგომ უახლოეს 5-ის გამყოფზე. 2)თუ სტუდენტის ნიშანი 38-ზე ნაკლებია არანაირი დამრგვალება არ ხდება და ეს ნიშანი ჩამჭრელ ნიშნად რჩება.  მაგალითად ნიშანი=84 დამრგვალდება 85-ამდე. ნიშანი=29 არ დამრგვალდება არაფრამდე იმიტომ რომ იგი 40-ზე ნაკლებია.

 

 დაწერეთ პროგრამა, რომელიც სტუდენტების ნიშნების მოცემულ სიმრავლეს დაამრგვალებს ზემოთ მოცემული წესების მიხედვით.

 

 შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=60) – შემოსული რიცხვების რაოდენობა, მომდევო სტრიქონებში N ცალი მთელი რიცხვი -  თითოეული სტუდენტის ნიშანი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში N მთელი რიცხვი - დამრგვალებული ნიშნები.

 

 

  
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 73 67 38 33 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
75 67 40 33 დაკოპირება

შენიშვნა

 

 

ამოცანის პირობა და ტესტები მოგვაწოდა ნიკა საკანდელიძემ.