ანაგრამა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თუკი მოცემულ სიტყვაში შესაძლებელია ასოების გადასმა ისე, რომ მისგან შეიძლება სხვა სიტყვა მივიღოთ, ამ სიტყვებს ანაგრამებს უწოდებენ. მაგ., მხალიხმალი, ტახიხატი, თავითივა. მოცემული ორი სიტყვისათვის დაადგინეთ, წარმოადგენენ თუ არა ისინი ანაგრამებს.

შესატანი მონაცემები: ორი სტრიქონი, რომელთაგან თითოეული თითო სიტყვას შეიცავს. სიტყვები ჩაწერილია ლათინური მაღალი რეგისტრის სიმბოლოებით.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ სიტყვა “YES”, თუ ეს სიტყვები ანაგრამებს წარმოადგენენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ – „NO”.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
SILENT LISTEN დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
KARIJERA KARIIERA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება