ბოლო ციფრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორი მთელი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, თუ რა ციფრით მთავრდება მათი ნამრავლი.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი, რომელთა მნიშვნელობა არ აღემატება მილიარდს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ერთი ციფრი, რომლითაც მთავრდება ნამრავლი. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება