ციფრთა ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი რიცხვი N. გამოთვალეთ მისი ციფრთა ჯამი.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<= N <= 1018).

გამოსატანი მონაცემები: N-ის ციფრთა ჯამი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3024 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება