16 ქვიშის საათი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: HackerRank


მოცემული გვაქვს 6x6 A მატრიცა, რომელიც შედგება მთელი რიცხვებისგან (0 ≤ aij ≤ 23):

1 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 

ქვიშის საათი ეწოდება მატრიცის ქვესიმრავლეს, რომლის ინდექსები გრაფიკულად შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ:

a b c

   d

e f g

 

A მატრიცა შედგება 16 ქვიშის საათისგან. თითოეული ქვიშის საათი გვიჩვენებს მისი ამუშავებიდან გასული საათების რაოდენობას და წარმოდგენილია მისი ელემენტების ჯამის სახით.

თქვენი დავალებაა იპოვოთ იმ ქვიშის საათის მუშაობის ხანგრძლივობა, რომელიც ყველაზე ადრე ამუშავდა.

 

შემავალი მონაცემები:

6 სტრიქონი, რომელიც შეიცავ 6-6 რიცხვს: A მატრიცის ელემენტების მნიშვნელობები.

გამომავალი მონაცემები:

ყველაზე ადრე ამუშავებული ქვიშის საათის მნიშვნელობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 4 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
19 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება:

მოცემულ მაგალითში A მატრიცა შეიცავს შემდეგ 16 ქვიშის საათს:

 

1 1 1   1 1 0   1 0 0   0 0 0

  1         0         0         0

1 1 1   1 1 0   1 0 0   0 0 0

 

0 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0

  1         1         0         0

0 0 2   0 2 4   2 4 4   4 4 0

 

1 1 1   1 1 0   1 0 0   0 0 0

  0         2         4         4

0 0 0   0 0 2   0 2 0   2 0 0

 

0 0 2   0 2 4   2 4 4   4 4 0

  0         0         2         0

0 0 1   0 1 2   1 2 4   2 4 0

აქედან ყველაზე ადრე ამუშავდა საათი:

2 4 4

   2

1 2 4

 

რომლის მნიშვნელობა არის 19.