ნავსიანი რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2006/07, OPEN, BRONZE


ფერმერ ჯონს უნდა, რომ თავისი N (1 <= N <= 1,000,000) ძროხა გადანომროს. ძროხებს არ იყვართ, როცა მათი ნომერი შეიცავს „ნავსიან“

ციფრს L (0 <= L <= 9). ამიტომ ჯონს უნდა, რომ ეს ციფრი არ გამოიყენოს. თუ ძროხებს გადავნომრავთ მინიმალური რაოდენობის N

რიცხვით, რომლებიც არ შეიცავენ ციფრს L, რისი ტოლი იქნება ყველაზე დიდი ნომერი? 

 

შეტანის ფორმატი: ერთადერთ სტრიქონში ჰარით გამოყოფილი ორი რიცხვი N და L. 

 

გამოტანის ფორმატი: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - ძროხის ყველაზე დიდი ნომერი. 

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
22 დაკოპირება

შენიშვნა

ჯონს 10 ძროხა ჰყავს, ხოლო თარსი ციფრია 1. 10 პირველი რიცხვი, რომელსაც გამოიყენებს ჯონი:   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22.