მაქსიმალური სიდიდის რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, შუმენი, 2007, A3


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც თვლის q-ობით სისტემაში (ანუ თვლის სისტემაში, რომლის ფუძე არის q) მოძებნის ისეთ უდიდეს რიცხვს, რომლის ჩანაწერში  არსებული ყველა k-ნიშნა რიცხვი, რომელიც ფორმირდება k თანმიმდევრულად განლაგებული ციფრისაგან, განსხვავებული იყოს. 

შემოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - q და k (2≤q≤10, 1≤k≤14).

გამოსატანი მონაცემები: საჭირო რიცხვი, ზემოთ აღწერილი პირობით. გამოსატანი ციფრების რაოდენობა არ აღემატება 20000-ს.

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1110100011 დაკოპირება