დამატება პალინდრომამდე

დროის ლიმიტი: 2 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, შუმენი, 2007, D3


მოცემულია პატარა ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 500000 სიმბოლოს. რა მინიმალური სიგრძის პალინდრომის მიღება შეიძლება ამ სიტყვიდან, მისთვის მარცხენა მხრიდან სიმბოლოების დამატებით? შეგახსენებთ, რომ პალინდრომი ეწოდება სიტყვას, რომელიც ერთნაირად იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ და მარჯვნიდან მარცხნივ.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი სიტყვა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი, რომელიც აღნიშნავს მიღებული პალინდრომის მინიმალურ სიგრძეს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
babaa დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება