მთასივი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n(1<=n<=99, n კენტია) ელემენტისაგან შედგენილი მასივი. მასივის ყველა ელემენტი წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. ბუბას სურს, რომ მასივის რიცხვებისაგან ააგოს "მთა", რომელსაც ექნება შემდეგი თვისებები: ) მასივის პირველი წევრი იქნება მასივის უმცირესი ელემენტი) მასივის შუა ელემენტი იქნება მასივის უდიდესი ელემენტი; ) მასივის პირველი ნახევარი იქნება იქნება ზრდადი, ხოლო მეორე ნახევარი - კლებადი; ) მასივის მარჯვენა ნახევარში შემავალი ელემენტების ჯამი მაქსიმალურად აღემატება მასივის მარცხენა ნაწილში შემავალი ელემენტების ჯამს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემული მასივისაგან მიიღებს ზემოთ აღნიშნული თვისებების მქონე მასივს.

შემავალი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n. მეორე სტრიქონში n ცალი განსხვავებული რიცხვი.

გამომავალი მონაცემები: მასივი ზემოთ აღწერილი თვისებებით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 9 7 3 15 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 6 15 9 7 დაკოპირება