მედიანის წაშლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბოროტმა ჯადოქარმა პატარა ჯონი კოშკში დაატყვევა.  ჯონის თავის დაღწევის ერთადერთი გამოსავალი აქვს - მან მათემატიკური ამოცანა უნდა ამოხსნას, რომელსაც ჯადოქარი დაავალებს. ამოცანა ასეთია: გვაქვს რიცხვების გარკვეული მიმდევრობა. უნდა შევამოწმოთ ამ მიმდევრობის პირველი  სამი წევრი  და წავშალოთ მისი მედიანა. ეს მოქმედება უნდა გავაგრძელოთ იქამდე, სანამ მიმდევრობიდან 2 რიცხვი არ დარჩება.

ჯონი ძალიან სუსტია გამოთვლაში, ამიტომ დახმარება ჩვენ გვთხოვა.

შესატანი მონაცემები: 

პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი  T (1<=T<=20) - ამოცანების რაოდენობა.

ყოველი ამოცანისათვის პირველ სტრიქონში  N (3<=N<=100) - მიმდევრობის სიგრძე და მეორე სტრიქონში N ცალი რიცხვი 1..1000 დიაპაზონიდან.

გამოსატანი მონაცემები:

გამოიტანეთ მიღებული ახალი მიმდევრობა, რომელიც ზუსტად 2 ზრდადობით დალაგებული წევრისაგან შედგება.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 3 2 5 3 5 2 5 3 1 3 10 38 9 102 10 96 7 46 28 88 13 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 5 1 5 7 102 დაკოპირება

შენიშვნა

პირველ შემთხვევაში ვშლით  3-ს,  რადგან ის 2 3 5 მასივის მედიანაა და მიღებული მიმდევრობაა 2 5. მეორე შემთხვევაში საწყისი მიმდევრობაა: 2 5 3 1 3. პირველი სამი რიცხვიდან ჯერ წაიშლება 3. მიიღება მიმდევრობა 2 5 1 3. პირველ სამეულში მედიანაა 2 და ის წაიშლება. მივიღებთ: 5 1 3, საიდანაც წაიშლება 3 და დარჩება 5 1.

 

 

ამოცანა და ტესტები მოგვაწოდა არტურ ზახარიანმა.