წერტილების შეერთება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია n ცალი წერტილი. ნიკამ ისინი შეაერთა x კოორდინატის ზრდადობის მიხედვით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს, თუ რა მიმდევრობით შეაერთა ნიკამ წერტილები y კოორდინატის მიხედვით.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი n (2<=n<=100). მომდევნო სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია ორ–ორი რიცხვი – წერტილების x და y (0<=x,y<=100)კოორდინატები. ყველა კოორდინატი განსხვავებულია.

გამოსატანი მონაცემები: y კოორდინატების შეერთების თანმიმდევრობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 4 9 7 11 2 5 6 8 10 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 9 8 11 1 დაკოპირება