მაქსიმალური ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n (1<=n<=100) რიცხვისაგან შედგენილი მასივი. რიცხვების მნიშვნელობათა დიაპაზონი -100-დან 100-მდეა. აარჩიეთ ამ რიცხვებისაგან ისეთები, რომელთა ნამრავლი მაქსიმალური იქნება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში 1 მთელი რიცხვი n. მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - მაქსიმალური ნამრავლი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 0 2 1 3 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
24 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 2 -4 5 -1 -1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
40 დაკოპირება