კემბრიჯი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2012/13, #1


მოცემულია სიტყვა. წაშალეთ მასში ყველა სიმბოლო, რომელსაც შეიცავს სიტყვა CAMBRIDGE.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთი სტრიქონი შეიცავს სიტყვას სიგრძით არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 100 სიმბოლოთი. ყველა სიმბოლო ზედა რეგისტრის ლათინურ ანბანს ეკუთვნის.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ სიტყვა, რომელშიც წაშლილია ყველა ის სიმბოლო, რომელიც შეიცავს სიტყვა CAMBRIDGE. გარანტირებულია, რომ პასუხი შეიცავს ერთ სიმბოლოს მაინც.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
LOVA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
LOV დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
KARIJERA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
KJ დაკოპირება