ლუწი თუ კენტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2009/10, OKT, QUAL


   მათემატიკის მასწავლებელმა ბესის მისცა N (1 <= N <= 100) დადებითი მთელი I (1 <= I <= 10^60) რიცხვისაგან შედგენილია სია.
სიის თითოეული წევრისათვის ბესიმ უნდა დაადგინოს ლუწ-კენტობა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც წაიკითხავს N მთელ რიცხვს და
გამოიტანს სიტყვა 'even'-ს ერთ სტრიქონში, თუ რიცხვი ლუწია და 'odd'-ს - წინააღმდეგ შემთხვევაში. შესატანი მონაცემები: სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი N. სტრიქონები 2..N+1: თითო სტრიქონი შეიცავს თითო მთელ რიცხვს გამოტანის ფორმატი:
სტრიქონები 1..N: ყოველი სტრიქონი შეიცავს სიტყვას 'even' ან 'odd', შემომავალი მონაცემის შესაბამისად.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 1024 5931 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
even odd დაკოპირება