განსხვავებული მეზობელი ციფრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. იპოვეთ მასზე მეტი მინიმალური რიცხვი, რომელშიც არცერთი მეზობელი ორი ციფრი ტოლი არ არის. 

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<= 1018).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია N-ზე და  რომელშიც არცერთი მეზობელი ორი ციფრი ტოლი არ არის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
98 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
101 დაკოპირება