გრძელი სიტყვა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n (1<=n<=100) ცალი განსხვავებული სიტყვა. გამოიტანეთ ამ სიტყვებს შორის ყველაზე მეტი სიგრძის მქონე. თუ ასეთი რამდენიმეა, გამოიტანეთ ლექსიკოგრაფიულად ყველაზე პატარა.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n. მომდევნო n სტრიქონიდან თითოეულში - თითო სიტყვა. სიტყვები შედგენილია დაბალი რეგისტრის (პატარა) ლათინური სიმბოლოებისაგან.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში - ერთი სიტყვა, ზემოთ აღწერილი პირობების მიხედვით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 find longest word დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
longest დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 find best word დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
best დაკოპირება