უმცირესი სხვაობა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N (2<=N<=100) ცალი რიცხვი დიაპაზონში 1..1,000. დაადგინეთ, რისი ტოლია უმცირესი სხვაობა ამ რიცხვებიდან ყველა შესაძლო წყვილს შორის.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი: N. მეორე სტრიქონში  მოცემულია  N ცალი მთელი რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი -  უმცირესი სხვაობა ამ რიცხვებიდან ყველა შესაძლო წყვილს შორის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 999 300 287 578 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
13 დაკოპირება