ახარისხება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორი დადებითი a და b რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს თუ რომელი ციფრით მთავრდება a^b (a ხარისხად b).

შემავალი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში – ჰარით გაყოფილი a და b რიცხვები (1≤a,b≤10000).

გამომავალი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ციფრი, რომლითაც მთავრდება a^b. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება