რიცხვის დამატება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამი მთელი მარტივი A, B და C (0 <= A, B, C <= 30000) რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის, თუ რამდენჯერ უნდა დავუმატოთ A რიცხვი B-ს, რომ ეს ჯამი  C-ზე გაიყოს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში სამი მთელი რიცხვი: A, B და C.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - დამატებათა საჭირო რაოდენობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 17 11 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება

შენიშვნა

17+7=24, 24+7=31, 31+7=38, 38+7=45, 45+7=52, 52+7=59, 59+7=66.