7-ზე დამთავრებული რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვების სიმრავლე. გაარკვიეთ რამდენი რიცხვი მთავრდება ციფრით 7.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<100) - რიცხვების რაოდენობა. მომდევნო სტრიქონში მოცემულია N ცალი მთელი რიცხვი. რიცხვების სიდიდე არ აღემატება 1000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი -  იმ რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც მთავრდება 7-ზე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 18 177 24 7 223 128 47 354 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება