სრულყოფილი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 2 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


რიცხვს უწოდებენ სრულყოფილს, თუ იგი მისივე გამყოფების ჯამის ტოლია (გამყოფებში თავად ეს რიცხვი არ ითვლება). მაგალითად, 6=1+2+3 სრულყოფილი რიცხვია. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, არის თუ არა მოცემული რიცხვი სრულყოფილი.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთი სტრიქონი შეიცავს ერთ მთელ რიცხვს დიაპაზონში ერთიდან ორმოცდაათ მილიონამდე.

გამოსატანი მონაცემები: YESთუ რიცხვი სრულყოფილია და NO – წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
34 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება