ქათამნახევარი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ფერმის ხელმძღვანელობამ გამოთვალა, რომ საშუალოდ ქათამნახევარი დღენახევარში კვერცხნახევარს დებს. გამოთვალეთ რამდენ კვერცხს დებს n ქათამი m დღეში? 

შესატანი მონაცემები: მოცემულია ორი მთელი რიცხვი – n და m (1<n,m≤1000). n და m სამის ჯერადები არიან.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვიქათმების მიერ დადებული კვერცხების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
36 დაკოპირება