ციფრული სტრიქონი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემული N რიცხვებისათვის შევადგინოთ შემდეგნაირი მიმდევრობა: თანმიმდევრულად ჩავწეროთ ყველა რიცხვი 1-დან N-მდე გარდა იმ რიცხვებისა, რომლებიც უკვე წარმოიქმნა მიმდევრობაში მანამდე ჩაწერილი ციფრების საშუალებით. მაგალითად, თუ N=13, პასუხი იქნება 123456789101113, ანუ თანმიმდევრულად ჩაწერილ რიცხვებში გამოვტოვეთ 12 იმის გამო, რომ ასეთი ჩანაწერი უკვე წარმოიქმნა პირველი ორი ციფრის (1 და 2) მეშვეობით.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=500).

გამოსატანი მონაცემები: ზემოთ აღწერილი წესით შედგენილი ციფრული სტრიქონი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
123 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
13 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
123456789101113 დაკოპირება