წილადი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


წილადს ეწოდება წესიერი, თუ მისი მრიცხველი მნიშვნელზე ნაკლებია. წილადს ეწოდება უკვეცი, თუკი არ არსებობს მისი ტოლი წილადი, უფრო ნაკლები მთელი მრიცხველით და მნიშვნელით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის უდიდეს წესიერ უკვეც წილადს, რომლის მრიცხველისა და მნიშვნელის ჯამი N-ის ტოლია.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (3<=N<=1000).

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი - საძებნი წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 7 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
23 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 12 დაკოპირება