უდიდესი დადებითი ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი მთელი რიცხვისაგან შედგენილი სიმრავლე. იპოვეთ ქვესიმრავლე, რომლის წევრთა ნამრავლიც უდიდეს დადებით რიცხვს მოგვცემს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=16). მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი. თითოეული რიცხვი მოთავსებულია დიაპაზონში -10-დან 10-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთი რიცხვი - უდიდესი დადებითი ნამრავლი, რომელსაც მოცემული რიცხვებიდან არჩეული ერთ-ერთი ქვესიმრავლე იძლევა. დადებითი პასუხის არსებობა გარანტირებულია.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 7 -2 -1 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
42 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6 2 -4 0 0 0 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება