კლებადი უბნები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ ისწავლა ზრდადობა-კლებადობა და აინტერესებს რა მინიმალურ კლებად უბნად შეიძლება დაიყოს მოცემული რიცხვი. მაგალითად, რიცხვი 543217654 შეიძლება დაიყოს ორ ასეთ უბნად 54321 და 7654. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ამოხსნის ამ ამოცანას. კლებადი უბანი მინიმუმ ორ ციფრს მაინც უნდა შეიცავდეს.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1018).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - კლებადი უბნების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
543217654 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
12345 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება