სიტყვის დაყოფა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სიტყვა. დაყავით ის k ტოლ ნაწილად. გარანტირებულია, რომ სიტყვის სიგრძე k-ზე უნაშთოდ იყოფა. 

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში - ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 100-ს. მეორე სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - k.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში k ნაწილად დაყოფილი სიტყვა. სიტყვის ნაწილები ერთმანეთისაგან გამოყოფილი უნდა იყოს თითო "+" ნიშნით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
zoom 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
zo+om დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
barcelona 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
bar+cel+ona დაკოპირება