ყველაზე მეტჯერ

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n მთელი დადებითი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, თუ რომელი რიცხვი გვხვდება მათ შორის ყველაზე მეტჯერ.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=100000). მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება 200-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი - ყველაზე მეტჯერ განმეორებული რიცხვი და განმეორებათა რაოდენობა. რამდენიმე პასუხის შემთხვევაში გამოიტანეთ ყველაზე დიდი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 3 8 11 11 7 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 2 დაკოპირება