რამდენი უდიდესია?

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n მთელი დადებითი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, თუ რამდენჯერ გვხვდება უდიდესი რიცხვი მათ შორის.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=100000). მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება მილიონს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - უდიდესი რიცხვების რაოდენობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 2 4 1 4 3 4 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება