ქიმია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2011, ზამთრის ტურნირი, 4-5


 

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის მოცემული ნივთიერების მოლეკულის მასას მისი ქიმიური ფორმულის მიხედვით. ფორმულა წარმოადგენს ელემენტების ჩამონათვალს მოლეკულის შემადგენლობაში. ფორმულის შესამოკლებლად გამოიყენება ფორმატი En, რაც აღნიშნავს, რომ E ელემენტი უნდა გამეორდეს მოლეკულაში n-ჯერ. მოლეკულის მასა წარმოადგენს მისი ელემენტების მასათა ჯამს, ხოლო ელემენტების მასები მოცემულია ცხრილში:

ელემენტის სახელი
სიმბოლო
მასა
წყალბადი.
H
1
ნახშირბადი
C
12
აზოტი
N
14
ჟანგბადი
O
16

შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში მოცემულიაერთი მთელი რიცხვი n – სიმბოლოთა რაოდენობა ფორმულაში.

მეორე სტრიქონში მოცემულია n სიმბოლო, რომლებიც შეიცავენ “C”, “H”, “N”, “O” სიმბოლოებს და ციფრებს 1-დან 9-მდე. ციფრები ყოველთვის დგანან რაიმე სიმბოლოს შემდეგ. 

გამოსატანი მონაცემები:

ერთი მთელი რიცხვი - მოლეკულის მასა.

შეზღუდვა

           1 ≤ n ≤ 100

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 H2O. დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
18 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
13 C3H5NO3NO3NO3. დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
227 დაკოპირება