მარტივი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2010, ზამთრის ტურნირი, 4-5


ბუბამ ფურცელზე ჩამოწერა ყველა მარტივი რიცხვი, რომელიც მეტია A-ზე და ნაკლებია B-ზე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის თუ სულ რამდენი ციფრი დაწერა ბუბამ.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი: A და B (1<A<B<100000).

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - ფურცელზე დაწერილი ციფრების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 20 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 დაკოპირება

შენიშვნა

2-ზე მეტი და 20-ზე ნაკლები მარტივი რიცხვებია:  3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. სულ 11 ციფრი.