მამრავლები უმცირესი სხვაობით

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2008-09, რეგიონ. 4-5


ნებისმიერი მთელი რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ ორი მთელი რიცხვის ნამრავლად. ზოგი მთელი რიცხვი შესაძლოა რამდენიმე განსხვავებული გზითაც წარმოვადგინოთ. მაგალითად, 12=12*1=6*2=3*4. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემული N (1<=N<=1000000) რიცხვისათვის გამოიტანს ამ რიცხვის მამრავლების ისეთ წყვილს, რომელთა შორის სხვაობა მინიმალურია მამრავლების ყველა შესაძლო წყვილს შორის.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: მთელი რიცხვების წყვილი, რომელთა ნამრავლი N-ის ტოლია და განსხვავება ამ ორ რიცხვს შორის უმცირესია ყველ შესაძლო ვარიანტს შორის. რიცხვები გამოიტანეთ ზრდადობით დალაგებული.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 5 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
25 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 5 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
48 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 8 დაკოპირება