გარდაქმნა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: GEOI, 2010, დასკვნითი, XI-XII კლასი


მოცემულია მთელი რიცხვებისგან შემდგარი ორი მიმდევრობა: A და B. თითოეულ მათგანზე შეგვიძლია ჩავატაროთ შემდეგი გარდაქმნა: ნებისმიერი ორი მეზობელი ელემენტი შევცვალოთ მათი ჯამით. მაგალითად, თუ საწყისი მიმდევრობაა (-1, 2, -4, 1), მისგან ერთი ოპერაციით შეგვიძლია მივიღოთ მიმდევრობები: (1, -4, 1), (-1, -2, 1) და (-1, 2, -3).
    იპოვეთ ოპერაციათა ის მინიმალური რაოდენობა, რომელთა ჩატარების შედეგად შესაძლებელია A და B მიმდევრობებისგან მივიღოთ ერთმანეთის ტოლი მიმდევრობები ან გამოიტანეთ შესაბამისი შეტყობინება, თუ ეს შეუძლებელია. ორი მიმდევრობა ტოლია, თუ ისინი ერთიდაიმავე რაოდენობის ელემენტებისგან შედგებიან და ერთნაირ ადგილებზე მდგომი რიცხვები ტოლია. 
 
    შესატანი მონაცემები: შესატან მონაცემთა ფაილის პირველ სტრიქონში აღწერილია A მიმდევრობა. პირველი რიცხვი აღნიშნავს მისი ელემენტების NA რაოდენობას (1 ≤ NA ≤ 2,000). შემდეგ მოდის NA რაოდენობის მთელი რიცხვი – მიმდევრობის წევრები. მიმდევრობის არცერთი წევრის აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება 1000-ს.
    მეორე სტრიქონში ანალოგიური ფორმატით მოცემულია B მიმდევრობა.
    სტრიქონებში რიცხვები ჰარებითაა გამოყოფილი.
 
    გამოსატანი მონაცემები: გამოსატან მონაცემთა ფაილის ერთადერთ სტრიქონში უნდა ჩაიწეროს ოპერაციათა მინიმალური რაოდენობა. თუ ამონახსნი არ არსებობს, გამოიტანეთ -1.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 1 -1 1 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
-1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
2 -1 -2 2 -2 -1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 -2 1 1 4 1 0 -3 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება