საახალწლო თოვლის ბაბუებიალექსანდრე აკეთებს თოვლის ბაბუებს. თითოეული თოვლის ბაბუა კეთდება ზუსტად 3 თოვლის გუნდისაგან: დიდი, საშუალო და პატარა. თითოეულ ნაკეთობაში არ უნდა გვხვდებოდეს ერთნაირი რადიუსის გუნდები , ანუ სამივე გუნდის რადიუსები წყვილ-წყვილად განსხვავებულებია . მაგალითად , გუნდებით , რომელთა რადიუსებია 1 , 2 და 3 შეგვიძლია თოვლის ბაბუის გაკეთება, მაგრამ 2 ,2 3 -ით ან 2 2 2 -ით არა . დაეხმარეთ ალექსანდრეს, გაიგოს რა მაქსიმალური რაოდენობის თოვლის ბაბუების გაკეთება შეუძლია მოცემული გუნდებით.


შემომავალი ინფორმაცია:
პირველ ხაზზე შემოდის 1 რიცხვი n (1<= n <=105)- თოვლის გუნდათა რაოდენობა .
შემდეგი ხაზზე შემოდის n ცალი რიცხვი (r)- გუნდათა რადიუსები (1<= r <= 109). რადიუსები შეიძლება განმეორდეს .


პასუხი :
პირველ ხაზზე გამოიტანეთ რიცხვი k - გაკეთებული თოვლის ბაბუების მაქსიმალური რაოდენობა , შემდეგ k ხაზზე კი თითოეული თოვლის ბაბუის აღწერა - დიდი, საშუალო და პატარა გუნდათა რადიუსები, რომლითაც ეს თოვლის ბაბუა გაკეთდა. თუ ამოხსნის რამოდენიმე ვარიანტია , დაბეჭდეთ ნებისმიერი .


მაგალითი 1 :
Input :
7
1 2 3 4 5 6 7
Output :
2
1 2 3
4 5 6


მაგალითი 2 :
Input :
3
4  4   3

Output
0


 

დავითვალოთ რამდენჯერ გვხვდება თითოეული რადიუსი და ჩავყაროთ priority-queue ში, ამის შემდეგ ყოველ ჯერზე , იქამდე სანამ რიგის ზომა 3 ან მეტია, ამოვიღოთ, ზედა სამი რადიუსი,  გავაკეთოთ თოვლის ბაბუა, დავაკლოთ რაოდენობებს 1 და რომელი რადიუსებიც ისევ დაგვრჩება უკან დავაბრუნოთ რიგში შეცვლილი რაოდენობით.

 

ამოხსნის კოდი 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  int n , big[40000] ,medium[40000] ,small[40000] , x ,nums[110000] ,counter= 0 ;
  cin >> n; 
  priority_queue<pair<int, int > > pq; 
  map<int, int> m; 
  for(int i = 0; i < n; i++) { 
    cin>>x; m[x] += 1; 
    if(m[x] == 1) { 
      nums[counter] = x; 
      counter++; 
    }
  }
  for(int i = 0; i < counter; i++) { 
     pair<int, int> k;
     k.first = m[nums[i]];
     k.second = nums[i];
     pq.push(k); 
  }
  int res = 0, b[3];
  while(pq.size() > 2) { 
    pair<int,int> v1=pq.top(); pq.pop(); b[0]=v1.second;
	  pair<int,int> v2=pq.top(); pq.pop(); b[1]=v2.second;
		pair<int,int> v3=pq.top(); pq.pop(); b[2]=v3.second;
		sort(b,b+3);
    big[res] = b[2];
    medium[res] = b[1]; 
    small[res] = b[0];
    res++;  
    if(v1.first != 1) {
      v1.first--; 
      pq.push(v1);  
    }
    if(v2.first != 1) {
      v2.first--;
      pq.push(v2);  
    }
    if(v3.first != 1) {
      v3.first--;
      pq.push(v3);  
    }
  } 
  cout << res << endl; 
  for(int i = 0; i < res; i++) { 
    cout << big[i] << " " << medium[i] << " " << small[i] << endl;  
  } 
  return 0;
}